หลักสูตรวิทยาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วท.น. (เคมี)
    หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นสาขาที่สึกาวิชาเคมีทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ เช่น เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์  ชีวเคมี การวิเคราห์ด้วยเครื่องทางเคมีชั้นสูง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ    
    บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเคมีสามารถประกอบอาชีพทางด้านวิทยาสาสตร์เคมี ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและเคมีภัณฑ์ต่างๆ และสามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาสาสตร์เคมีการประยุกต์ทางเคมี เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การสังเคราะห์สาร และการใช้เครื่องมือวิยาสาสตร์ขั้นสูง ชีวเคมี เทคโนโลยีทางเคมี และอื่นๆ
05. 2018