สาขาเคมี โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Featured

สาขาเคมี โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สาขาวิชาเคมี ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
                                           สิ่งประดิษฐ์ ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                                           ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี
                                           จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “Creativity & Inspiration” เป็นการสื่อความหมายถึงการจัดกิจกรรมที่สร้าง
                                           แรงบันดาลใจในการประดิษฐ์์คิดค้น หรือการส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์์ของนักประดิษฐ์
                                           นักวิจัย และเยาวชน รวมทั้งการนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์์และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อ
                                           ยอดสู่่การใช้้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคม ชุมชน เชิงเศรษฐกิจ และเชิงวิชาการ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย


                                                    ๑. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
                                            จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

                                                    ๑.) ผลงานเรื่อง “สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต”

                                                    ๒.) ผลงานเรื่อง “ผ้าย้อมขมิ้นกันรังสียูวี”
                                                    ๓.) ผลงานเรื่อง “ชุดกิจกรรมบูรณาการผ้ามัดย้อม”

                                                    ๒. การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดจากใบหม่อน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
                                            สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 
                                                    ๓. กิจกรรมลอกลายถุงผ้าลดโลกร้อน สาขาวิชาเคมีขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                             อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ
                                             ในการจัดนิทรรศการนี้จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 2435 times Last modified on วันพุธ, 11 มีนาคม 2558 07:28
05. 2018