สาขาวิชาเคมี นำร่องการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาเคมี นำร่องการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

            เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมิน

จากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รศ. ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (ประธาน) ผศ. ดร.สุวิมล เรืองศรี

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (กรรมการคนที่ 2) ผศ.เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

(กรรมการคนที่ 3) และนายจิรวัฒน์ สุดสวาท จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ

ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 615 times Last modified on วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 05:53
05. 2018