อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า
(Dr. Ploysai Ohama)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  D.Eng. (Chemical Engineering), Kyoto University
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  M.Eng. (Chemical Engineering) , Kyoto University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  B.Eng. (Chemical Engineering) , Kyoto Universityผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1)  Kaewsaiha, P., Matsumoto, K., and Matsuoka, H. (2007). The salt effect on the nanostructure of strong polyelectrolyte brushes in amphiphilic diblock copolymer monolayer on the water surface--Structural transition and controlled salt release --. Langmuir. 23(13), 7065-7071
2)  Matsuoka, H., Furuya, Y., Kaewsaiha, P., Mouri, E. and Matsumoto, K. (2007) Critical Brush Density for the Transition between Carpet-Only and Carpet/Brush Double-Layered Structures. 2. (Hydrophilic Chain Length Dependence). Macromolecules, 40 (3), pp 766–769
3)  Matsuoka, H., Suetomi, Y., Kaewsaiha, P. and Matsumoto, K. (2009) Nanostructure of a Poly(acrylic acid) Brush and Its Transition in the Amphiphilic Diblock Copolymer Monolayer on the Water Surface. Langmuir, 25(24), pp 13752-13762


Website:   http://www.teacher.ssru.ac.th/ploysai/
 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.ชินวัฒน์   ศาสนนันท์      
(Dr. Chinnawa Satsananan)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยสยาม
:  Doctor of Philosophy (Chemistry), Siam University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science (Petrochemistry and Polymer Science), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Bachelor of Science (Chemistry), Chiang Mai University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1) การพัฒนาวัสดุดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทุนงบรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2553
2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักโดยใช้วัสดุธรรมชาติในชุมชนทุนงบรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2554
3) การหาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัวทุนงบรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555

Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/chinnawat

 

อาจารย์และบุคลากร

ผศ. ดร. จรรยพัฒน์  แสงสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

 ชื่อ-นามสกุล    :    ผศ. ดร. จรรยพัฒน์  แสงสุวรรณ          
(Asst.Prof.Dr. Chanyapat Sangsuwow)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
:  Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry), Mahidol University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อินทรีย์เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
: Master of Science (Organic chemistry), Mahidol University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Bachelor of Science (Chemistry), Ramkhamhaeng University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/chanyapat_sa


อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.รัตนชัย  ไทยประทุม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.รัตนชัย ไทยประทุม
(Dr. Rutanchai  Thaipratum)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์),มหาวิทยาลัยมหิดล
:  Doctor of Philosophy (Chemistry),  Mahidol University
ปริญญาโท (Master's Degree)


ปริญญาตรี (Bechelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีวเคมี),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:  Bachelor of Science (Biochemistry), Khonkaen University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1)  Thaipratum, R., Melis, A., Svasti, J., and Yokthongwattana, K. (2009) Analysis of non-photochemical energy dissipating processes in wild type Dunaliella salina (green algae) and in zea1, a mutant constitutively accumulating zeaxanthin. Journal of Plant Research


Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/rutanachai_th/อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์   พิษณุวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์
(Dr. Chariwat  Pitsanuwong)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิดล
:  Philosophy of Science (Organic Chemistry), Mahidol University
ปริญญาโท (Master's Degree)


ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  Bachelor of Science (Chemistry), Ramkhamhaeng University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1)  การศึกษาการทำงานของเอนไซม์ในพืช (Plant enzymatic study)
2) การศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel production)
 
Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/chariwat/

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.จิตรลดา  ชูมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

 
ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.จิตรลดา ชูมี     
(Dr. Jitlada  Chumee)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
:  Doctor of Philosophy (Chemistry), Suranaree University of Technology
ปริญญาโท (Master's Degree)


ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
: Bachelor of Science (Chemistry), Ubon Ratchathani University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

1) Preparation spherical rice husk zeolite NaY geanules for adsorption capacity of Cu2+ solution / ICAPMA 2015
2) Spherical granulation of RH – zeolite NaY using anionic poly sacchande as template / IJAS 2015
3) carboxymethyl cellulose from Pineapple Pell : Useful green bioplastic / ISEEC 2013 

Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/jitlada/

 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.วนิดา   วอนสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์             
(Dr. Wanida  wonsawat)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
:  Philosophy of Science (Chemistry), Burapha University
 ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:   Master of Science (Chemistry), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  การศึกษาบัณฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Bachelor of Education (Chemistry), Chulalongkorn University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/wanida_wo

 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ณัฐกมล  พึ่งสำราญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ณัฐกมล  พึ่งสำราญ         
(Natkamoln Peungsamran)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Master of Science (Chemistry), Kasetsart University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: การศึกษาบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Bachelor of Education (Chemistry), Srinakharinwirot Universityผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/natkamol/

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.เสาวณีย์   คำพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.เสาวนีย์ คำพันธ์
(Dr. Saowanee Kumparn)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  Doctor of Philosophy (Chemistry), Ramkhamhaeng University
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  Master of Science (Chemistry), Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  Bachelor of Science (Chemistry), Ramkhamhaeng University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1)  Odinokov, V. N., Kumpun, S., Galyautdinov, I. V., Evrard-Todeschi, N., Veskina, N. A., Khalilov, L. M., Girault, J. P., Dinan, L., Maria, A. and Lafont, R. (2005) Low-Polarity Phytoecdysteroids from the Juice of Serantula colonata L. (Asteraceae). Collect. Czech. Chem. Commun. 70, 2038-2052.
2) Kumpun, S., Yingyongnarongkul, B., Lafont, R., Girault, J. P. and Suksamrarn. A. (2007) Stereoselective synthesis and moulting activity of integristerone A and analogues. Tetrahedron 63, 1093-1099.
3) Kumpun, S.,Maria, A., Crouzet, S., Evrard-Todeschi, N. Girault,J. P., Lafont, R. (2011)


Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/saowanee
 

No Data

05. 2018